English
Disclaimer PDF Afdrukken E-mail
Aansprakelijkheid
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Eye2Eye Media aan de invulling en het beheer van haar website (hierna: de “Website”) besteedt, is het mogelijk dat de informatie daarop onvolledig of onjuist is. De (inhoud van de) Website wordt regelmatig gewijzigd. Aan de (inhoud van de) Website kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. Eye2Eye Media garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Website of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Op de Website kunnen links naar website(s) van derden voorkomen. Eye2Eye Media is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van de Website of website(s) van derden.

Intellectuele eigendoms-rechten
Alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal dat op de Website voorkomt (waaronder begrepen maar niet beperkt tot logo’s, teksten, foto’s, filmpjes, databanken, muziek en opmaak) en dat door Eye2Eye Media wordt uitgezonden (zoals beeld- en geluidsmateriaal, programmaformats, en merken) berusten bij Eye2Eye Media en/of aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik, de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dat materiaal zonder toestemming van Eye2Eye Media en/of de aan haar gelieerde rechthebbende ondernemingen, is ten strengste verboden.

Gebruiksvoorwaarden
De hierna volgende gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. De gebruiker van (een van) de Website (hierna: de “Gebruiker”) zal de Website noch delen daarvan verveelvoudigen en/of openbaarbaar maken, op welke wijze dan ook. Op het gebruik van de Website en alle daarop gestelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met (het gebruik van) de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De voorwaarden op de Website kunnen te allen tijde door Eye2Eye Media worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Deze website, die onder meer te raadplegen is via (mobiel) internet (World Wide web en/of General packet radio system) wordt geproduceerd en aangeboden door Eye2Eye Media. (hierna aangeduid als “Aanbieder”). De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de Website en haar onderdelen door bezoekers. In het geval bezoekers deze Website gebruiken om zich als kandidaat aan te melden voor een multimedia project, zoals een televisieprogramma (hierna aangeduid als “het Project”) of om op- of aanmerkingen te geven op de Website, kan hetgeen zij hebben gecommuniceerd op deze Website onvoorwaardelijk worden gebruikt voor en in het Project en de Website.

Toegang
Te allen tijde heeft Aanbieder het recht de exploitatie van de Website (of onderdelen daarvan) aan te passen en/of te beëindigen of aan anderen over te dragen, of uit te besteden.


Gebruik
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen onder meer andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden via de Website. Het is gebruikers ook niet toegestaan om racistische of anderszins kwetsende namen te gebruiken op de Website. Dergelijke uitingen, berichten en namen kunnen - naar het vrije oordeel van Aanbieder- onmiddellijk van deze Website worden verwijderd.

Prijzen
Indien via (een onderdeel van) de Website prijzen zijn te winnen, zijn de in deze paragraaf genoemde voorwaarden hierop eveneens van toepassing. Prijzen worden alleen uitgereikt aan natuurlijke personen, ouder dan 18 jaar, met een postadres in Nederland, die zich bij Aanbieder hebben ingeschreven. Aanbieder heeft het recht gebruiker om geldige legitimatie te vragen. Indien gebruiker geen geldige legitimatie overlegt binnen 30 dagen, vervalt het recht op de prijs. Acceptatie van de prijs door gebruiker heeft tot gevolg dat Aanbieder zijn/haar naam voor promotionele activiteiten mag gebruiken, zonder hiervoor tot nadere vergoeding verplicht te zijn. Het is mogelijk dat de gewonnen prijs op welk wijze dan ook afwijkt van omschrijvingen en/of afbeeldingen daarvan op de Website. Aanbieder behoudt zich het recht voor de van toepassing zijnde belastingen, zoals kansspelbelasting, in mindering op de prijzen te (doen) brengen. Eventuele kosten die verband houden met de Prijzen, zoals bijvoorbeeld portokosten en bankkosten worden gedragen door de ontvanger van de Prijzen. Over de uitslag kan op geen enkele wijze met Aanbieder worden gecorrespondeerd. 

Copyright
Niets van deze Website mag zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder worden verveelvoudigd. De inhoud van deze Website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Aanbieder vereist. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze Website behoren toe aan Aanbieder of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Aanbieder toesturen of op de Website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Aanbieder en vrijwaren Aanbieder derhalve van aanspraken van derden. Aanbieder is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Mocht Aanbieder op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de Website dan heeft Aanbieder het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.
 
Privacy
Voor Aanbieder is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Aanbieder volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor het gebruik van onderdelen van deze Website zal Aanbieder bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Voor het gebruik van sommige onderdelen van de Website, zoals een aanmeldformulier, heeft Aanbieder persoonsgegevens van gebruikers nodig. Bij het gebruik van deze onderdelen van een door Aanbieder geproduceerde Website dienen naam, adres, woonplaats, e-mail, geslacht, leeftijd en enkele aanvullende gegevens te worden ingevuld en verstuurd aan Aanbieder.

Eye2Eye Media heeft diverse nieuwsbrieven, namelijk de Algemene Nieuwsbrief, de Jij op TV- Nieuwsbrief en de Vacature Nieuwsbrief. Wanneer de gebruiker zich wil aanmelden voor een van de bovengenoemde nieuwsbrieven heeft Aanbieder een geldig e-mail adres van de gebruiker nodig. Deze zal alleen gebruikt worden voor de nieuwsbrief waar gebruiker zich daadwerkelijk voor heeft aangemeld. De nieuwsbrieven verschijnen minimaal één keer en maximaal twaalf keer per jaar.

Deze gegevens zullen worden vastgelegd in een bestand dat nodig is voor het gebruik van het betreffende onderdeel van de Website en het onderhouden van de contractuele relatie tussen Aanbieder en de gebruiker. Door het verlenen van toestemming voor het gebruik van de gegevens voor een bepaald onderdeel, geeft de gebruiker tevens toestemming voor hergebruik van gegevens voor dat onderdeel. Aanbieder conformeert zich aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder met name wordt bedoeld de Wet Bescherming Persoonsgegevens.